ŚRODOWISKO

26.04.2021

Zgodnie z zapisani konstytucji RP, każdy jest zobowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowanie przez siebie jego pogorszenie. Ochrona środowiska jest obowiązkiem nie tylko obywateli, ale przede wszystkim władz publicznych. Podstawową jednostką administracji publicznej, która wykonuje zadania z zakresu ochrony środowiska, jest gmina. To ona wykonuje wszystkie zadania samorządu terytorialnego, niezastrzeżone dla innych jednostek samorządu. Do głównych zadań gminy w tym obszarze należą sprawy: ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zieleni gminnej i zadrzewienia.

Skrzyżowanie w mieście


Częstochowski samorząd, wykonując swoje zadania w tym obszarze, wychodzi jednocześnie naprzeciw potrzebom mieszkańców, realizując program „Kierunek: Przyjazna Częstochowa”. W jego ramach powstał np. zielony aneks rekreacyjny na placu Biegańskiego, składający się z posadzonych w dużych donicach brzóz o parasolowatej koronie oraz ławek i leżaków otoczonych ozdobnymi trawami, tworzących specyficzny mikroklimat. W ramach realizacji projektu „CzęstoZielona” co roku w pasach zieleni ulicznej, w parkach i zieleńcach dosadza się kilka tysięcy drzew, krzewów ozdobnych i bylin. Powstają, bogato wyposażone w infrastrukturę, parki kieszonkowe w różnych dzielnicach miasta, tworząc małe enklawy zielonego wypoczynku.

Ciągle trwają też prace nad zwiększeniem ogólnej estetyki miasta. Nowym założeniem, które już jest realizowane, jest pomysł przeobrażenia terenów zielonych w różnych częściach miasta w prawdziwe kwietne łąki. Oprócz walorów estetycznych, tego rodzaju aranżacje spełniają jeszcze jedną, bardzo ważną rolę: zachowują wodę, chłoną szkodliwe pyły i obniżają temperaturę. Na poprawę ogólnego wyglądu miasta w obszarze zieleni miejskiej, wpływ mają z pewnością również sadzone systematycznie kompozycje kwiatowe, zarówno mieszanek roślin cebulowych (krokusów, żonkili i ozdobnego czosnku), jak i roślin jednorocznych: bratków, niezapominajek, stokrotek i ciemierników. Całości dopełniają przemyślane nasadzenia w donicach, wieżach kwiatowych, gazonach betonowych i wiszących pojemnikach rozmieszczonych w całym mieście.

Trwające w mieście inwestycje wymuszają nierzadko zmiany w istniejącej zieleni miejskiej. Mając na uwadze postępy w pracach, ale także zachowanie istniejącego drzewostanu, władze samorządowe realizują ideę przesadzania dużych drzew z placu budowy na odpowiednio dobrane lokalizacje.

Skrzyżowanie w mieście


Dzięki współpracy z profesjonalnymi firmami, przesadzane egzemplarze zmianę miejsca znoszą bez uszczerbku, ciesząc oko mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. Zielona Częstochowa to jednak nie tylko nowe nasadzenia. Pielęgnacja zieleni na terenach pozostających w stałym utrzymaniu gminy obejmuje pełen zakres koniecznych do wykonania prac porządkowych i pielęgnacyjnych, na który składają się: koszenie trawników, grabienie liści, przycinanie krzewów i żywopłotów, pielenie rabat, renowacja trawników i pielęgnacja posadzonych drzew i krzewów. To także dbałość o utrzymanie odpowiedniego stanu miejskich placów zabaw dla dzieci i placów rekreacji ruchowej. Realizowane na bieżąco zadania w obszarze miejskiej zieleni, pozwalają mieszkańcom na bezpieczny i komfortowy wypoczynek .